politica de calidad

Amb la implantació d’un Sistema Integrat de Gestió basat en les normes de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 i ISO 45001: 2015, el nostre objectiu fonamental és la millora contínua del nostre sistema de gestió com a empresa sota estàndards de satisfacció de client, respecte a el medi ambient i protecció de la salut dels treballadors, i per a tal fi, s’estableixen les mesures necessàries per a:

  • Assegurar la satisfacció dels nostres clients mitjançant el compliment dels seus requisits.
  • Assegurar el compliment dels requisits legals, tant en matèria de gestió de projectes arquitectònics i de construcció com mediambientals i de seguretat laboral.
  • Garantir la satisfacció amb el personal de l’organització impartint la formació necessària per al seu desenvolupament professional i eficaç de les seves activitats, de forma integral, que abasti des de la importància de realitzar qualsevol treball, per petit que sigui, amb qualitat a la primera, com el respecte a el medi ambient i la protecció de la seva integritat física, vetllant per la millora de la seva salut.
  • Vetllar pel medi ambient, evitant la contaminació directa i indirecta a través de les nostres activitats i optimitzant la gestió dels consums i residus, de manera que puguin reciclar-se i valoritzar la major quantitat possible d’ells.
  • Incloure la seguretat en el treball com una prioritat en totes les fases de les nostres activitats sota la premissa que, sense seguretat laboral, no pot haver-hi mai qualitat, per la qual cosa la nostra empresa dota les mesures de protecció directa i indirectes necessàries per evitar danys a la salut dels nostres empleats.
  • Fer arribar els nostres compromisos amb la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral a qualsevol companyia que col·labori o realitzi treballs per a la nostra empresa, exigint mateix compromís en cadascuna de les seves activitats.
  • Establir i mantenir un Sistema de Gestió que regeixi l’òptim acompliment dels processos de l’organització.
  • Desenvolupar aquesta política mitjançant objectius que permetin una millora contínua real del Sistema de Gestió i, per tant, de la nostra empresa.

Tot això es concreta en una gestió eficaç dels projectes, controlant l’execució dels mateixos, per personal qualificat i compromès amb la qualitat de Servei i lliurant el producte final a client en condicions òptimes.

as3 politica calidad
politica calidad as3
as3 politica calidad
ISO 9901
ISO 14001
ISO 45001

L’empresa europea d’inspecció i certificació EUROCERT actua com un organisme d’inspecció, auditoria i certificació a tercers. El seu funcionament es basa en els valors d’independència i integritat, així com en la imparcialitat i competència de la seva gestió i personal.